main image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง...

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่สรวย

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง...

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง...

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
16/03/2566 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
16/03/2566 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลแม่สรวย แก้ไขครั้งที่ 1/2566
03/03/2566 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
13/02/2566 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2565
03/01/2566 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565
23/11/2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2565
17/03/2565 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564
13/12/2564 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
24/11/2564 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (เฉพาะราย) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565
11/11/2564 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
วันที่ประกาศ : 23/03/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่นด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
วันที่ประกาศ : 20/03/2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่นด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ถ33-009 หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ : 21/02/2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ประกาศ : 10/02/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ33-008 บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 28/12/2564

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหารทุกเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา แนะนำ หรือชี้แนะแนวทาง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวยให้มีคุณภาพที่ดี

การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี

รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน

รายละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
.

รายละเอียด คลิกที่นี่

คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
.

รายละเอียด คลิกที่นี่

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
.

รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
.

รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562


รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560


รายละเอียด คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นสตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542


รายละเอียด คลิกที่นี่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553


รายละเอียด คลิกที่นี่

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

นโยบาย
No Gift Policy

ข้อมูลเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประเมิน
ความเสี่ยง

ข้อมูลการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แผนป้องกันการทุจริต
.

ข้อมูลแผนป้องกันการทุจริต
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มาตรการเสริมสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อมูลมาตรการเสริมสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส

ข้อมูลเสริมสร้างความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน
.

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแสดงเจตนารมณ์

รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนสาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล

รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2565

รายละเอียด คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมอาชีพ "ช่างเสริมสวย"

รายละเอียด คลิกที่นี่
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Questions and Answers

กระดานถาม-ตอบ

--- ขออภัยไม่พบข้อมูล ---
คำถามทั้งหมด คลิกที่นี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแม่สรวย

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ

คลิกที่นี่
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

คลิกที่นี่
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการศูนย์เด็กเล็ก

คลิกที่นี่