main image
ข้อความลงนามถวายพระพร ผู้ลงนาม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวศศิรัฏฐ์ประภา คำแพง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายจักริน คำแพง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาวประวีณา บัวศรี
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายนิคม ป๊อกยะดา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายนิคม ป๊อกยะดา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายศุภชัย เสียงเย็น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางกนกพร ราชประสงค์
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายนิพล จอมสว่าง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางหัสญา จอมสว่าง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางนงค์เยา เตชะคฤหะ
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวปวีณา ปิงเมือง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นายถนอม เตชะคฤหะ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางอัมพร ปิงเมือง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นายสุดใจ ปิงเมือง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายจักรี ปิงเมือง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นาย​อนุสรณ์​เขียวชอุ่ม​
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาว วลัยภรณ์ สามติ๊บ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาว สกาวเดือน ปันทะวงค์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางรัตนกานต์ สุจริต
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางทองดี จอมสว่าง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวทุเรียน จอมสว่าง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน น.ส.ภัทรา กำแพง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายอุทัย ไชยขันธ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางดวงเดือน สั่งสอน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายโรจน์พิบูลย์ เทพปินตา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายเจริญ เลสัก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางพุทธชาติ เลสัก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายอนุสร เทพปินตา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวนิราตรี ปิงเมือง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวชฎาธาร สิทธิโท
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวกัญญา พรหมจันทร์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวธารีรัตน์ อุ่นดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ น.ส.อมินทร์ตรา พรหมปาละ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายสอาด พรหมปาละ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางบัวคลี่่ พรหมปาละ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาวสกาวเดือน. ปันทะวงค์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายโรจน์พิบูลย์ เทพปินตา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นางสาวดลฤดี ปัญญา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาวพรรษวดี ศรีธาราธิคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นายศักดิ์ดา ทิมัน
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สรวย