สายตรงผู้บริหาร

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สายตรงผู้บริหาร

นายอุทัย ไชยขันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

089-573-0277

นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย
.
.

083-322-8073

นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
.
.

081-885-3690

นายศักดา ธิมัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

081-998-9668

นางสาวทราทิพย์ กิจพิทักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง
.
.

061-798-6337

นายประชา วงศ์ใหญ่

ผู้อำนวยการกองช่าง
.
.

086-730-0738

นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองประปา

083-322-8073

นางชุติกาญจน์ สืบศรีวิชัย

ผู้อำนวยการกอง
.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.

089-191-4227