โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คลิกที่นี่
main image

โครงสร้างการองค์กร

เทศบาลตำบลแม่สรวย

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองคลัง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองช่าง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองการศึกษา

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองประปา

โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน