ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

Get Started
main image

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สรวย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 53 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 776 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ คือ
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียงสรวย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเวียงสรวย


1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย จากทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก แบ่งเขตพื้นที่เทศบาลออกเป็น 2 หมู่บ้าน 1 ชุมชน เป็นย่านธุรกิจ สถานที่ราชการ ศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและบริการ เกษตรกรรม และเป็นย่านที่อยู่อาศัยของประชาชน

1.3 สภาพภูมิอากาศ
มีอากาศเป็นอากาศแบบร้อนชื้น 3 ฤดู (ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว)
 • ฤดูร้อนจะเริ่มราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
 • ฤดูฝนจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
 • ฤดูหนาวจะเริ่มราวเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำแม่สรวย และลำน้ำแม่ลาว และลำเหมือง 1 สาย คือลำเหมืองหนองบัว


2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

หมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย , หมู่ที่ 12 บ้านจอมแจ้งและหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหล่ายสรวย

2.2 การเลือกตั้ง

มี 2 เขตการเลือกตั้ง คือ เขต 1 คือหมู่ที่ 5 บ้านแม่สรวย , เขต 2 คือ หมู่ที่ 12 บ้านจอมแจ้งและหมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหล่ายสรวย


3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนประชากร 1,519 คน เป็นชาย 748 คน เป็นหญิง 771 คน
หมู่บ้าน จำนวนประชากร รวมจำนวนประชากร
ชาย หญิง
3 66 50 116
5 387 411 798
12 295 310 605
รวม 748 771 1,519
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,170 คน
 • บ้านเรือนทุกประเภท จำนวน 839 หลังคาเรือน
 • ตามที่อยู่อาศัย,การอยู่จริง และการมีส่วนร่วมในชุมชน (ยกเว้น หอพัก บ้านพัก ร้านค้า) จำนวน 799 หลังคาเรือน
 • ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สรวย (ตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนเมษายน 2558)

  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
 • ช่วงอายุ 0 – 18 ปี เป็นชาย = 116 คน เป็นหญิง = 108 คน รวม 224 คน
 • ช่วงอายุ 18 – 60 ปี เป็นชาย = 456 คน เป็นหญิง = 460 คน รวม 916 คน
 • ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี เป็นชาย = 119 คน เป็นหญิง = 149 คน รวม 268 คน
 • รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,519 คน

 • 4. สภาพทางสังคม

  4.1 การศึกษา
  เทศบาลตำบลแม่สรวย มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง
 • 1. มีโรงเรียนระดับประถม 1 แห่ง คือโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
 • 2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สรวย 1 แห่ง
 • 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย


 • 4.2 สาธารณสุข

  มีสถานพยาบาลทั้งสิ้น 3 แห่ง เป็นคลินิกประเภทให้บริการทั่วไป มีอาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม.) 1 ชุด ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ตรวจคัดกรองโรค/ให้คำปรึกษา มีชุดกู้ชีพกู้ภัย 1 ชุด ทำหน้าที่ปฐมพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  4.3 ศาสนา

  เขตเทศบาลตำบลแม่สรวย มีวัด จำนวน 1 แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง  4.4 สภาพทางเศรษฐกิจ

  เป็นท้องถิ่นที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง ทั้งนี้เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลแม่สรวยเป็นเขตศูนย์กลางความเจริญของอำเภอแม่สรวย อันได้แก่

 • เป็นศูนย์กลางสถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย
 • เป็นศูนย์กลางการค้า
 • เป็นสถานที่ตั้งของธนาคาร จำนวน 2 แห่ง


 • 4.5 การท่องเที่ยว

  เทศบาลตำบลแม่สรวยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้

 • แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง
 • แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย


 • เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นประจำทุกปีเพื่อให้มีการกระจายรายได้ให้แก่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ได้แก่
  1. งานจัดกิจกรรมสวนสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์
  2. งานประเพณีลอยกระทง

  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

  ปัจจัยพื้นฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  การคมนาคมและขนส่ง

  เทศบาลตำบลแม่สรวย มีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก 2 เส้นทาง คือทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 118 เชียงราย – เชียงใหม่ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 109 แม่สรวย – ฝาง ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางภายในอำเภอ และระหว่างจังหวัดได้สะดวก


  การสื่อสารโทรคมนาคม
  ทางด้านการไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาล มี 1 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย
  การสาธารณูปโภค
  ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 100
  ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 100
  การประปา เทศบาลตำบลแม่สรวย มีโรงสูบน้ำประปา 1 แห่ง สามารถจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึงให้แก่
  ประชาชนในเขตฯ จำนวนผู้ใช้บริการน้ำประปา 789 ครัวเรือน
  ในปัจจุบัน การประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย ใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำสรวยซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดมาผลิตน้ำประปา

  ถนน
  ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย ที่เทศบาลตำบลแม่สรวยจะต้องรับผิดชอบดูแลบำรุง รักษาหรือซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี มีจำนวนทั้งสิ้น 6 สาย ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย

  ปัจจัยพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต

  ตลาดสด

  เทศบาลตำบลแม่สรวย มีตลาดสดจำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 5  การรักษาความสะอาด
  1. การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

  ได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2 วิธี คือแบบบ้านต่อบ้าน และแบบถังสาธารณะ


  2. รถเก็บขนขยะ
  • รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  • รถยนต์บรรทุกขยะ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  • จำนวนรอบในการจัดเก็บ 1 รอบ/วัน

  3. ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ เฉลี่ย 1.3 ตัน/วัน

  เทศบาลตำบลแม่สรวย มีสถานที่กำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ จำนวน 1 แห่ง ที่หมู่ 7 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ 14 ไร่ มีระยะทางโดยเฉลี่ยจากเขตเทศบาลไปจุดฝังกลบประมาณ 1 กม.


  โรงฆ่าสัตว์

  เทศบาลตำบลแม่สรวย มีโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ถนนเทศบาล 2 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 1 ก.ม.


  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  เทศบาลตำบลแม่สรวย มีสถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง


  ตารางแสดงจำนวนยานพาหนะของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ที่ รายการ จำนวน (คัน) หมายเหตุ
  1 รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร 50
  2 รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร 1
  3 รถยนต์ตรวจการณ์ 1
  4 รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย 1
  5 รถจักรยานยนต์ 1
  6 เรือท้องแบน 1 ลำ
  7 เรือยนต์ 1 ลำ

  การจัดองค์กรเทศบาล

  องค์กรเทศบาลตำบลแม่สรวย ประกอบด้วย
  1. สภาเทศบาล

  สภาเทศบาลตำบลแม่สรวย ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล


  2.นายกเทศมนตรี

  นายกเทศมนตรีทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีที่มิใช่สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายจำนวน 2 คน


  การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลแม่สรวย
  การบริหารงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า มีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นฝ่ายปฏิบัติ ติดตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนกำหนด แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 6 สำนัก/กอง ได้แก่
  • สำนักปลัดเทศบาล
  • กองการศึกษา
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองการประปา
  อัตรากำลัง

  เทศบาลตำบลแม่สรวย มีพนักงานเทศบาล , และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 39 คน แยกเป็น

  • พนักงานเทศบาลสามัญ 21 คน
  • ลูกจ้างประจำ 3 คน
  • พนักงานจ้าง 15 คน
  • พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 คน
  • พนักงานจ้างทั่วไป 11 คน


  การคลังของเทศบาลตำบลแม่สรวย

  ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลแม่สรวย เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในด้านบริการต่าง ๆ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งถ้าเทศบาลใดมีรายได้มากย่อมทำให้เทศบาลมีประสิทธิภาพมากในการบริหารงานได้ดี จึงอาจกล่าวได้ว่า การคลังของเทศบาลเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

  รายรับ

  รายรับเทศบาลตำบลแม่สรวย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2541 ประกอบด้วย รายได้ ซึ่งจำแนกเป็น


  1. หมวดภาษีอากร
  2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
  4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์
  5. หมวดเงินอุดหนุน
  6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด


  รายละเอียดประเภทรายได้และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของเทศบาลให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  รายจ่าย

  รายจ่าย ของเทศบาลตำบลแม่สรวย จำแนกประเภทรายจ่ายของเทศบาลออกตามงบประมาณ ได้ดังนี้

  1. รายจ่ายงบกลาง
  เป็นรายจ่ายที่เทศบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายและเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ เบิกจ่าย ได้แก่ รายจ่ายดังต่อไปนี้
  - ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
  - รายจ่ายตามข้อผูกพัน
  - เงินสำรองจ่าย
  - เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ
  - เงินช่วยพิเศษ


  2. รายจ่ายตามแผนงาน
  เป็นรายจ่ายซึ่งกำหนดรายละเอียด หมวดรายจ่ายไว้ในงานหรือโครงการตามแผน จำแนกออกเป็น 5 งบดังนี้
  - งบบุคลากร
  - งบดำเนินงาน
  - งบลงทุน
  - งบเงินอุดหนุน
  - งบรายจ่ายอื่น


  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ เทศบาลตำบลแม่สรวย

 • จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย คือ เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
 • จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย คือ ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข
 • จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่สรวย คือ เป็นเลิศบริการ บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์งามตา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจพัฒนา
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทุกสำนัก/กอง
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
  2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ด้านการศึกษา
  สำนักปลัด
  กองการศึกษา
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
  3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ
  3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
  3.4 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
  3.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  สำนักปลัด
  กองสาธารณสุขฯ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น สำนักปลัด
  กองสาธารณสุขฯ
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
  5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลาการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  5.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5.4 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  สำนักปลัด
  กองคลัง