กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 07/10/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคล ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการป้องกันการรับสินบน
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 19/10/2563
แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วันที่ประกาศ : 20/07/2563
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ : 10/11/2561
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
วันที่ประกาศ : 09/11/2561
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมโปร่งใส
วันที่ประกาศ : 09/11/2561
เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้สุสานและฌาปนสถาน เทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ.2559
วันที่ประกาศ : 09/11/2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
วันที่ประกาศ : 09/11/2561
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
วันที่ประกาศ : 09/11/2561
เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ
วันที่ประกาศ : 09/11/2561