กองคลัง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

กองคลัง

...

นางสาวทราทิพย์ กิจพิทักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

...

นางสาวพรรษวดี ศรีธาราธิคุณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

...

นางปภาดา ธรรมทักษิณ

นักวิชาการคลัง

...

นายจักรพงษ์ ศรีมูล

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

...

นางสาววนาลี เดชคงแก้ว

เจ้าพนักงานพัสดุ

...

นางสาวประวีณา บัวศรี

คนงานทั่วไป

...

นางสาวจุฑารัตน์ สมวาส

คนงานทั่วไป