กองการศึกษา

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

กองการศึกษา

...

นายศักดิ์ดา ทิมัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

...

นางสาวสกาวเดือน ปันทะวงค์

ครู

...

นางสาวกัญญา พรหมจันทร์

ครู

...

นางสาวศศิรัฏฐ์ประภา คำแพง

ครู

...

นางสาวธารีรัตน์ อุ่นดี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

...

นายนิคม ป๊อกยะดา

คนงานทั่วไป

...

นางวาสนา มาลัย

คนงานทั่วไป

...

นางพุทธชาติ เลสัก

คนงานทั่วไป

...

นางสาววลัยภรณ์ สามติ๊บ

ลูกจ้าง