สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สำนักปลัดเทศบาล

...

นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

...

นางสาวกชพร อรจันทร์

นักทรัพยากรบุคคล

...

นางสาวนิราตรี ปิงเมือง

นักจัดการงานทั่วไป

...

นางสาวชฎาธาร สิทธิโท

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

...

นางสาวพรวรท เขียวปัญญา

นิติกร

...

นางจุฬารัตน์ ณรเกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

...

นายโสพล เลสัก

ลูกจ้าง

...

นางพูนสุข บุญยวง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

...

นายดวงจันทร์ ส่องแสง

พนักงานดับเพลิง

...

นายศุภชัย เสียงเย็น

พนักงานดับเพลิง

...

นายเจริญ เลสัก

พนักงานขับรถ

...

นายอรรถพงษ์ จอมสว่าง

พนักงานขับรถ

...

นายนิพล จอมสว่าง

พนักงานขับรถ

...

นางสาวธิสา ชวนชม ไชยขันธ์

คนงานทั่วไป