กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

...

นางชุติกาญจน์ สืบศรีวิชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

...

นางวิไลพร จันทร์มะโน

ลูกจ้าง

...

นางสาวทุเรียน จอมสว่าง

คนงานทั่วไป

...

นายรัชพล แสนศรี

ลูกจ้าง

...

นายถนอม จอมสว่าง

ลูกจ้าง

...

นายทศพล ศรีพรรณ์

ลูกจ้าง

...

นายยงยุทธ สุภิรับ

ลูกจ้าง

...

นายวุฒิชัย ศรีตา

ลูกจ้าง

...

นายสมเดช นากร

ลูกจ้าง

...

นายยุทธพิชัย โพธิ

ลูกจ้าง

...

นางโส สิทธิสม

ลูกจ้าง

...

นายนภัทร ปัญญาไหว

ลูกจ้าง

...

นายสาธิต ใจคำ

ลูกจ้าง

...

นายไพโรจน์ โล่อำไพพร

ลูกจ้าง

...

นางสาวสุจินต์ อาหยี

ลูกจ้าง