กองการประปา

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

กองการประปา

...

นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการประปา

...

นายศรีธน จอมสว่าง

ลูกจ้าง

...

นายทินกร ทิพย์บุญลือ

คนงานทั่วไป

...

นายวีระพงศ์ ดวงดี

คนงานทั่วไป

...

นางสาวอรไท แก้วมณี

ลูกจ้าง