กองช่าง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

กองช่าง

...

นายประชา วงศ์ใหญ่

ผู้อำนวยกองช่าง

...

นายเจษฏา มานะศิลป์

นายช่างโยธา

...

นายเสกสรร มาแก้ว

นายช่างโยธา

...

นายเอกรัฐ ไชยขันธ์

คนงานทั่วไป

...

ว่าง

คนงานทั่วไป