สภาเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สภาเทศบาล

นายจักริน คำแพง

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย

086-080-9144

นายวินัย ศรีวิเศษ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย

-

นางดวงเดือน สั่งสอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 1

-

นายโรจน์พิบูลย์ เทพปินตา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 1

-

นางรัตนกานต์ สุจริต

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 1

-

นายเสน่ห์ แก้วมณี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 1

-

นางกนกพร ราชประสงค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 1

-

นางสาวนิภา บุญธิมา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 2

-

นายเดช ไชยราช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 2

-

นางบัวเรียว ยอดดวงจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 2

-

นางชนกพร เงือกงาม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 2

-

นายอนุสรณ์ เขียวชอุ่ม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เขต 2

-