main image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (เฉพาะราย) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
20/08/2564 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
19/08/2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13/08/2564 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
13/08/2564 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
06/08/2564 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
12/07/2564 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลตำบลแม่สรวย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศสอบราคา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 01/10/2564
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 03/03/2563
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙ ตารางเมตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง) หมู่
วันที่ประกาศ : 27/11/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ชนิดแบบหลังเต่า) จำนวน ๕๐ จุด
วันที่ประกาศ : 30/10/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศ : 29/10/2562
ประกาศสอบราคาทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 03/01/2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 28/11/2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 21/08/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
วันที่ประกาศ : 24/07/2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 17/07/2561
ประกาศราคากลางทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ33-008 บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 28/12/2564
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 06/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 06/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ : 16/06/2564
ประกาศ-เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ประกาศ : 01/06/2564
ประกาศประกวดราคาทั้งหมด คลิกที่นี่

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหารทุกเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา แนะนำ หรือชี้แนะแนวทาง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวยให้มีคุณภาพที่ดี

การบริหารงาน

การดำเนินงาน
ประจำปี

รายละเอียด คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
.

รายละเอียด คลิกที่นี่

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

รายละเอียด คลิกที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียด คลิกที่นี่

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด คลิกที่นี่

การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด คลิกที่นี่

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ.2564


รายละเอียด คลิกที่นี่

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ


รายละเอียด คลิกที่นี่

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


รายละเอียด คลิกที่นี่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียด คลิกที่นี่

การป้องกันการทุจริต

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร

ข้อมูลเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประเมิน
ความเสี่ยง

ข้อมูลการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แผนป้องกัน
การทุจริต

ข้อมูลแผนป้องกันการทุจริตและประเมินความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส

ข้อมูลเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

ประมวลภาพกิจกรรม

ทะเบียนประวัติองค์ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านผู้สูงอายุ ทต.แม่สรวย

รายละเอียด คลิกที่นี่

สินค้า OTOP ทต.แม่สรวยชาคาวตอง และชาเจี๋ยวกู้หลาน กลุ่มสมุนไพรผู้สูงอายุ

รายละเอียด คลิกที่นี่

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวยและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

รายละเอียด คลิกที่นี่

ผู้สูงอายุได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

รายละเอียด คลิกที่นี่
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Questions and Answers

กระดานถาม-ตอบ

--- ขออภัยไม่พบข้อมูล ---
คำถามทั้งหมด คลิกที่นี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแม่สรวย

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ

คลิกที่นี่
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

คลิกที่นี่
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการศูนย์เด็กเล็ก

คลิกที่นี่