main image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่
06/08/2564 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
12/07/2564 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลตำบลแม่สรวย
12/07/2564 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สรวย
10/07/2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ด้าน OIT ประจำปีพ.ศ.2563
10/07/2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีพ.ศ.2563
07/07/2564 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศสอบราคา

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 03/03/2563
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙ ตารางเมตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง) หมู่
วันที่ประกาศ : 27/11/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ชนิดแบบหลังเต่า) จำนวน ๕๐ จุด
วันที่ประกาศ : 30/10/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศ : 29/10/2562
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 22/08/2561
ประกาศสอบราคาทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 03/01/2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 28/11/2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 21/08/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
วันที่ประกาศ : 24/07/2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 17/07/2561
ประกาศราคากลางทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคา

ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 06/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 06/08/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ประกาศ : 16/06/2564
ประกาศ-เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่ประกาศ : 01/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ
วันที่ประกาศ : 19/01/2564
ประกาศประกวดราคาทั้งหมด คลิกที่นี่

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหารทุกเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา แนะนำ หรือชี้แนะแนวทาง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวยให้มีคุณภาพที่ดี

การบริหารงาน

การดำเนินงาน
ประจำปี

รายละเอียด คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
.

รายละเอียด คลิกที่นี่

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

รายละเอียด คลิกที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียด คลิกที่นี่

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด คลิกที่นี่

การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด คลิกที่นี่

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ


รายละเอียด คลิกที่นี่

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


รายละเอียด คลิกที่นี่

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียด คลิกที่นี่

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รายละเอียด คลิกที่นี่

การป้องกันการทุจริต

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร

ข้อมูลเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประเมิน
ความเสี่ยง

ข้อมูลการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แผนป้องกัน
การทุจริต

ข้อมูลแผนป้องกันการทุจริตและประเมินความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส

ข้อมูลเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

ประมวลภาพกิจกรรม

สินค้า OTOP ทต.แม่สรวยชาคาวตอง และชาเจี๋ยวกู้หลาน กลุ่มสมุนไพรผู้สูงอายุ

รายละเอียด คลิกที่นี่

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวยและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

รายละเอียด คลิกที่นี่

ผู้สูงอายุได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

รายละเอียด คลิกที่นี่

ลานจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น ๆ

รายละเอียด คลิกที่นี่
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Questions and Answers

กระดานถาม-ตอบ

--- ขออภัยไม่พบข้อมูล ---
คำถามทั้งหมด คลิกที่นี่