main image
main image

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีภาษี พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีภาษี พ.ศ.2564

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศสอบราคา

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 03/03/2563
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙ ตารางเมตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง) หมู่
วันที่ประกาศ : 27/11/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ชนิดแบบหลังเต่า) จำนวน ๕๐ จุด
วันที่ประกาศ : 30/10/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศ : 29/10/2562
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 22/08/2561
ประกาศสอบราคาทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 03/01/2562
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 28/11/2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 21/08/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
วันที่ประกาศ : 24/07/2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 17/07/2561
ประกาศราคากลางทั้งหมด คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคา

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหารทุกเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา แนะนำ หรือชี้แนะแนวทาง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวยให้มีคุณภาพที่ดี

การบริหารงาน

การดำเนินงาน
ประจำปี

รายละเอียด คลิกที่นี่

การปฏิบัติงาน
.

รายละเอียด คลิกที่นี่

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

รายละเอียด คลิกที่นี่

การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ

รายละเอียด คลิกที่นี่

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด คลิกที่นี่

การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายละเอียด คลิกที่นี่

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด คลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563


รายละเอียด คลิกที่นี่

แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รายละเอียด คลิกที่นี่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน


รายละเอียด คลิกที่นี่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560


รายละเอียด คลิกที่นี่

การป้องกันการทุจริต

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร

ข้อมูลเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประเมิน
ความเสี่ยง

ข้อมูลการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แผนป้องกัน
การทุจริต

ข้อมูลแผนป้องกันการทุจริตและประเมินความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใส

ข้อมูลเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลแม่สรวย

ประมวลภาพกิจกรรม

สินค้า OTOP ทต.แม่สรวยชาคาวตอง และชาเจี๋ยวกู้หลาน กลุ่มสมุนไพรผู้สูงอายุ

รายละเอียด คลิกที่นี่

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวยและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

รายละเอียด คลิกที่นี่

ผู้สูงอายุได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

รายละเอียด คลิกที่นี่

ลานจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น ๆ

รายละเอียด คลิกที่นี่
เทศบาลตำบลแม่สรวย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Questions and Answers

กระดานถาม-ตอบ

--- ขออภัยไม่พบข้อมูล ---
คำถามทั้งหมด คลิกที่นี่