ประมวลภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวยและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย