ประมวลภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพการจัดสวัสดิการชุมชนและการจ่ายสวัสดิการต่างๆ
ดูภาพทั้งหมด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
ดูภาพทั้งหมด
โครงการครอบครัวรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
ดูภาพทั้งหมด
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ดูภาพทั้งหมด
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย
ดูภาพทั้งหมด
โครงการหมอกควันไฟป่า
ดูภาพทั้งหมด
โครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนสาธารณภัย
ดูภาพทั้งหมด
การให้ความรู้สาธารณภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล
ดูภาพทั้งหมด
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สรวย
ดูภาพทั้งหมด
ลานจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น ๆ
ดูภาพทั้งหมด
ผู้สูงอายุได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
ดูภาพทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สรวยและนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย
ดูภาพทั้งหมด
สินค้า OTOP ทต.แม่สรวยชาคาวตอง และชาเจี๋ยวกู้หลาน กลุ่มสมุนไพรผู้สูงอายุ
ดูภาพทั้งหมด
ทะเบียนประวัติองค์ความรู้ ปราชญ์ชาวบ้านผู้สูงอายุ ทต.แม่สรวย
ดูภาพทั้งหมด
โครงการเต้นแอโรบิคและกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
ดูภาพทั้งหมด
ลานกีฬาลานออกกำลังกาย
ดูภาพทั้งหมด
ลานออกกำลังกาย หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย
ดูภาพทั้งหมด
สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแม่สรวย สวนสาธารณแม่สรวยและวัดพระธาตุจอมแจ้ง
ดูภาพทั้งหมด
โครงการเข้าวัดฟังธรรมของเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี พ.ศ.2563
ดูภาพทั้งหมด
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ดูภาพทั้งหมด