แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน