แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563