การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฉบับที่2 2562