แผนป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

แผนป้องกันการทุจริต

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-PlanNACC
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 2564 รอบ
รายงานผลการนําแผนไปปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตําบลแม่สรวย รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-PlanNACC
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลแม่สรวย รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-PlanNACC