แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อที่ o1 โครงสร้าง

ข้อที่ o2 ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อที่ o3 อำนาจหน้าที่

ข้อที่ o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ข้อที่ o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์
ข้อที่ o7 ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อที่ o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนการปฏิบัติงาน
ข้อที่ o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อที่ o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


การให้บริการ
ข้อที่ o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อที่ o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อที่ o17 E-Serviceตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อที่ o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุข้อที่ o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อที่ o26 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อที่ o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อที่ o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อที่ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อที่ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อที่ o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อที่ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อที่ o39 แผนป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อที่ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อที่ o43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน