งานจัดเก็บรายได้

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

งานจัดเก็บรายได้

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
วันที่ประกาศ : 29/01/2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรมธนารักษ์ รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 เพื่อใช้ประเมินภาษีในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี พ.ศ.2565 
วันที่ประกาศ : 29/01/2565
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 
วันที่ประกาศ : 04/01/2565
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการชำระภาษีและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 04/01/2565
ประกาศ เรื่อง การสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 30/11/2564
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ. 2564 
วันที่ประกาศ : 26/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (เฉพาะราย) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 
วันที่ประกาศ : 24/11/2564
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 01/11/2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 
วันที่ประกาศ : 29/01/2564
ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรมธนารักษ์ รอบบัญชี พ.ศ.2559 - 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อใช้ประเมินภาษีในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 29/01/2564
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 
วันที่ประกาศ : 04/01/2564
ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 
วันที่ประกาศ : 04/01/2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
วันที่ประกาศ : 04/01/2564
ประกาศ เรื่อง การสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 
วันที่ประกาศ : 30/11/2563
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (เฉพาะราย) ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 
วันที่ประกาศ : 30/11/2563
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ. 2563 
วันที่ประกาศ : 14/11/2563
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
วันที่ประกาศ : 01/11/2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีพ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 31/08/2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)
วันที่ประกาศ : 24/07/2563
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)
วันที่ประกาศ : 17/04/2563