ประกาศทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศทั่วไป

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 20/09/2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 20/08/2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 19/08/2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 13/08/2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 13/08/2564
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 06/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ด้าน OIT ประจำปีพ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีพ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 07/07/2564
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 07/07/2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
วันที่ประกาศ : 17/05/2564
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สรวย เรือง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
วันที่ประกาศ : 17/05/2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 17/05/2564
คำสั่งอำเภอแม่สรวย เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 17/05/2564
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 21/01/2564
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ประกาศ : 14/01/2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีภาษี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 04/12/2563
ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีภาษี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 04/12/2563