ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 22/06/2565
ประกาศเรียกประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 06/05/2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 25/05/2565
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 11/05/2565
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
วันที่ประกาศ : 27/04/2565
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับรอบระยะเวลา 6เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)
วันที่ประกาศ : 07/04/2565
แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ประกาศ : 07/04/2565
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 07/04/2565
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ด้าน OIT ประจำปีพ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 05/04/2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 17/03/2565
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 13/12/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
วันที่ประกาศ : 11/11/2564
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 20/09/2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 20/08/2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 19/08/2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 13/08/2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 13/08/2564
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 06/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564