ประกาศทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศทั่วไป

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 13/12/2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3
วันที่ประกาศ : 24/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (เฉพาะราย) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 24/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
วันที่ประกาศ : 11/11/2564
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 20/09/2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 20/08/2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 19/08/2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 13/08/2564
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 13/08/2564
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 06/08/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ด้าน OIT ประจำปีพ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีพ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 07/07/2564
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 07/07/2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
วันที่ประกาศ : 17/05/2564
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สรวย เรือง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
วันที่ประกาศ : 17/05/2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 17/05/2564
คำสั่งอำเภอแม่สรวย เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 17/05/2564