รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศผลการลดใช้พลังงาน ปี 2564
วันที่ประกาศ : 15/10/2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
วันที่ประกาศ : 14/06/2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 30/03/2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 30/03/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ประกาศ : 11/03/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
วันที่ประกาศ : 01/03/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ : 31/01/2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 18/01/2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ : 27/12/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ : 24/11/2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 25/10/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ประจำไตรมาสที่-4
วันที่ประกาศ : 25/10/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
วันที่ประกาศ : 22/10/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ประจำไตรมาสที่-4
วันที่ประกาศ : 25/10/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ : 28/09/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ : 30/08/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
วันที่ประกาศ : 23/07/2564
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 20/07/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ประจำไตรมาสที่-3
วันที่ประกาศ : 20/07/2564
รายงานผลการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564