งานการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

งานการเงินและบัญชี

รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ประกาศ : 02/06/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2565
วันที่ประกาศ : 02/05/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 04/04/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
วันที่ประกาศ : 04/04/2565
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน(เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)
วันที่ประกาศ : 04/04/2565
รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
วันที่ประกาศ : 01/04/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565
วันที่ประกาศ : 01/04/2565
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรานงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
วันที่ประกาศ : 07/03/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ประกาศ : 01/03/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2565
วันที่ประกาศ : 02/02/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 05/01/2565
รายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
วันที่ประกาศ : 05/01/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ : 05/01/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ : 02/12/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ : 16/11/2564
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 16/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 18/10/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 11/10/2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 11/10/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
วันที่ประกาศ : 04/10/2564