• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวย

เป็นเลิศบริการ บ้านเมืองน่าอยู่ ภูมิทัศน์งามตา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล รวมใจพัฒนา

พันธกิจ

พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการเพื่อให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดให้มี สถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อการนันทนาการ
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนการวางผังเมือง
4. ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. มีระบบบริหารและการบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสถานที่พักผ่อนหย่อนในและการนันทนาการ
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา รับทราบข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ประชาชนมีอาชีพที่ดีมีรายได้พอเพียง
6. ประชาชนมีความสามัคคีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นหลักการพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่นในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ.2560-2563


1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1) แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนา
2.1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานที่และอุปกรณ์ด้านการศึกษา


3) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

แนวทางการพัฒนา
3.1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ
3.2) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.3) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3.4) แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ
3.5) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.6) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ


4) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
4.1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
5.1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.2) แนวทางการพัฒนาบุคลาการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5.3) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.4) แนวทางการพัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050