• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050