• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 1/11/2561      287 views   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 1/11/2561      287 views   

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050