• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองการศึกษา

โครงสร้างกองประปา

โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050