• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร กองคลัง จำนวน 7 คน

นางสาวทราทิพย์ กิจพิทักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพรรษวดี ศรีธาราธิคุณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางปภาดา ธรรมทักษิณ

นักวิชาการคลัง

นายจักรพงษ์ ศรีมูล

เจ้าพนักงานจัดเก็บ

นางสาวประวีณา บัวศรี

คนงานทั่วไป

นางสาวทุเรียน จอมสว่าง

คนงานทั่วไป

นายนิพน อินถา

คนงานทั่วไป