• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร กองการศึกษา จำนวน 8 คน

นายศักดิ์ดา ทิมัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวสกาวเดือน ปันทะวงค์

ครู

นางสาวกัญญา พรหมจันทร์

ครู

นางสาวรุ่งนภา คำแพง

ครู

นางสาวธารีรัตน์ อุ่นดี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายนิคม ป๊อกยะดา

คนงานทั่วไป

นางวาสนา มาลัย

คนงานทั่วไป

นางพุทธชาติ เลสัก

คนงานทั่วไป