• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 คน

นางสาวศศิพิมพ์ ศรีธิ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกชพร อรจันทร์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนิราตรี ปิงเมือง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชฎาธาร สิทธิโท

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวพรวรท เขียวปัญญา

นิติกร

นางจุฬารัตน์ ณรเกตุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางพูนสุข บุญยวง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายดวงจันทร์ ส่องแสง

พนักงานดับเพลิง

นายศุภชัย เสียงเย็น

พนักงานดับเพลิง