• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร นายกเทศมนตรีและคณะบริหาร จำนวน 4 คน

นายอาคม จันต๊ะมา

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายเปี่ยมโชค ตาโน

รองนายกเทศมนตรี

นายเดช ไชยราช

รองนายกเทศมนตรี

นายเดช เตชะคฤหะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี