• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน

นางชุติกาญจน์ สืบศรีวิชัย

ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐพิมล อินพิรุดต์เดชาธร

นักวิชาการสุขาภิบาล

นายไพโรจน์ โล่อำไพพร

ลูกจ้าง

นายประเสริฐ นามวงค์

ลูกจ้าง

นายโสพล เลสัก

ลูกจ้าง