• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร กองการประปา จำนวน 5 คน

นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการประปา

นายศรีธน จอมสว่าง

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายทินกร ทิพย์บุญลือ

คนงานทั่วไป

นายวิระพงศ์ ดวงดี

คนงานทั่วไป

นายสุทัศน์ สมแสง

ลูกจ้าง