• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร กองช่าง จำนวน 3 คน

นายประชา วงศ์ใหญ่

ผู้อำนวยกองช่าง

นายเจษฏา มานะศิลป์

นายช่างโยธา

นายเสกสรรมาแก้ว

นายช่างโยธา