• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

บุคลากร สภาเทศบาลตำบลแม่สรวย จำนวน 10 คน

ร.ต.ท.สำราญ เชื้อมหาวรรณ

ประธานสภาเทศบาล

นางสมหมาย ชัยเลิศ

รองประธานสภาเทศบาล

นายจักริน คำแพง

สมาชิกสภาเทศบาล

นางจันทร์คำ ดวงดี

สมาชิกสภาเทศบาล

นายถนอม เตชะคฤหะ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนิวัช เสียงเย็น

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสว่าง คำภีระ

สมาชิกสภาเทศบาล

นางบัวเรียว ยอดดวงจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธวัช มหาวุฒิ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเปลี่ยน กุศล

สมาชิกสภาเทศบาล