• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 รายการ

วันที่ประกาศ หัวข้อ
10/11/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมโปร่งใส
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้สุสานและฌาปนสถาน เทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ.2559
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
 • Superadmin
 • 4 views
09/11/2561 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • Superadmin
 • 4 views