• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ด้านศิลปกรรม

ภูมิปัญญาด้านศิลปะกรรม ได้แก่ ศิลปการแสดง เช่น การฟ้อนรำ การรำวงย้อนยุค