• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ด้านประณีตศิลป์

ภูมิปัญญาด้านประณีตศิลป์ ได้แก่การทำบายศรี เย็บแบบใบตอง การตัดตุง การต้องลายผ้า การพับใบตองทำกรวยดอกไม้ การทำดอกผึ้งล้านนา