• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ด้านปรัชญา ประเพณี ความเชื่อ

ภูมิปัญญาด้าน ปรัชญา ประเพณี ความเชื่อ ได้แก่ การส่งเคราะห์ ฮ้องขวัญ การทำสะตวงส่งเคราะห์ ประเภทต่างๆ