• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

การให้ความรู้สาธารณภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล