• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์อิน เชียงรายรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย