• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

โครงการให้ความรู้การใช้ถังเคมีดับเพลิง ฝึกซ้อมแผนด้านสาธารณภัย ทต.แม่สรวย และแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย