• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาดูงานเทศบาลบริหารจัดการต้นแบบประจำปี 2561