• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประมวลภาพกิจกรรม  ภูมิปัญญา

เครื่องอัดกลีบดอก
View
ทะเบียนภูมิปัญญา แบบพิมพ์ในการทำดอกผึ้ง เครื่องสักการะล้านนา
View
เครื่องอัดกลีบ ดอกไม้แห้ง
View
เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา
View
แบบพิมพ์ดอกผึ้ง
View
ด้านหัตถกรรม
View
ด้านโภชนาการ
View
ด้านปรัชญา ประเพณี ความเชื่อ
View
ด้านประณีตศิลป์
View
ด้านศิลปกรรม
View
ด้านการแพทย์แผนไทย
View
ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
View