• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ประมวลภาพกิจกรรม

เครื่องอัดกลีบดอก
View
ทะเบียนภูมิปัญญา แบบพิมพ์ในการทำดอกผึ้ง เครื่องสักการะล้านนา
View
เครื่องอัดกลีบ ดอกไม้แห้ง
View
เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา
View
แบบพิมพ์ดอกผึ้ง
View
กิจกรรม กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลแม่สรวย
View
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาทสตรี และสภาวะผู้นำสตรีในชุมชน
View
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "หลักสูตรการทำสมุนไพรไล่ยุง และโคมล้านนา"
View
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ห่วงใยกันทุกช่วงวัน สนับสนุนโดย กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
View
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรการปลูกทุเรียนและรักษาทุเรียน"
View
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สรวย ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง
View
เทศบาลตำบลแม่สรวย ร่วมกับ อปท.ในอำเภอแม่สรวย ร่วม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุแผ่นดินไหว - อัคคีภัย ในโรงเรียน
View
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาดูงานเทศบาลบริหารจัดการต้นแบบประจำปี 2561
View
โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพการจัดการสวัสดิการให้แก่ชุมชน
View
โครงการผู้พิการก้าวอย่างมีศักดิ์ศรี มีความสามารถด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ
View
งานพัฒนาชุมชน รับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
View
โครงการให้ความรู้การใช้ถังเคมีดับเพลิง ฝึกซ้อมแผนด้านสาธารณภัย ทต.แม่สรวย และแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย
View
เทศบาลตำบลแม่สรวยจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน
View