• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239
รายการเอกสาร
1. 1. ปกแผนพัฒนา 4 ปี
2. 2. ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
3. 3. ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
4. 4. ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560)
5. 5. ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. แบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สรวย
7. แบบ ยท.02 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่สรวย Strategy Map
8. แบบ ยท.03 รายละเอียดยุทธศาสตร์
9. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลตำบลแม่สรวย
10. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564)
11. บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เทศบาลตำบลแม่สรวย
12. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
13. การติดตามและประเมินผล