• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239
รายการเอกสาร
1. การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
2. กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. ประกาศ ทต.แม่สรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
5. ประกาศทต.แม่สรวย เรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ฯ
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
8. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
9. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
10. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแม่สรวย (รอบ 6 เดือน)
12. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
13. การประชุมผู้ปกครองของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
14. การประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
15. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช